นโยบายและจุดเน้น โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
นโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

นโยบายที่ 2 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา           
จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการเรียนรวม/เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ” และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                    
จุดเน้นที่ 6 พัฒนาคุณภาพและทักษะวิชาการของนักเรียน
จุดเน้นที่ 7 เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลาย

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล